Իմ բլոգ
  • Հանքարդյունաբերություն Հայաստանում

    06.11.2019 by

    Աղտոտում, բնական, միջավայրի, մարդկանց, բուսական և կենդանական աշխարհի վրա աղտոտիչների վնասակար ազդեցությունը։ Տարբեր ու բազմազան են աղտոտման տեսակները, քիմիական միացությունների և խառնուրդների արտանետումները մթնոլորտ, արտադրական և կոմունալ-կենցաղային թափոնների թափանցումը ջրային միջավայր, լանդշաֆտների (դաշտեր, մարգագետիններ, անտառներ) աղտոտումը, իոնացնող ճառագայթման, արտադրական և կենցաղային աղմուկի մակարդակի բարձրացումը և ջերմության կուտակումը մթնոլորտում։

  • Տուն

    06.11.2019 by

    Ֆիլմը դիտեցի և հասկացա որ երկրագնդին անհրաժեշտ է օգտակար պաշարներ որ աճի և զարգանա։Ինչպես ֆիլմում էր երկրագունդը զրոից զարգանում է ստեղծվում են հանքեր,գործարաններ։կաին նաև մարդիք որոնք այդ ամենը հայթհայթում եին հենց իրենք ստեղծում էին ֆերմաներ մի խոսքով ունեին ամեն ինչ ապրելու համար։ հետո այդ ամենը ավելի հեշտացավ երբ ստեղծվեցին մեքենաները,շենքերը, գործարաները,մի խոսքով երկրաքունդը շատ է… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.